ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 15 im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Kluczowe osoby

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje

Ewa Abrasowicz - dyrektor

 • Działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym jednostki oświatowej po uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego.
 • Powołuje i odwołuje głównego księgowego jednostki w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta.
 • Występuje przed sądami polskimi i organami ścigania w zakresie działania jednostki oświatowej.
 • Ustanawia pełnomocników do prowadzenia egzekucji należności jednostki oświatowej.
 • Zawiera ugody, umarza, rozkłada na raty należności jednostki oświatowej na zasadach ustalonych przez Radę Miasta Zielona Góra.
 • Tworzy plan finansowy jednostki oświatowej w granicach kwot uzyskanych z budżetu miasta w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.
 • Nabywa środki trwałe zgodnie z ustawą Prawo o zamówieniach publicznych oraz zbywa w trybie określonym przepisami dotyczącymi zasad sprzedaży środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe.
 • Występuje z wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych na zasadach określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta.
 • Obserwuje zajęcia nauczycieli.
 • Sprawuje nadzór nad całokształtem pracy Szkoły.
 • Prowadzi zajęcia własnych w wymiarze wynikających z przepisów.

Beata Melińska - wicedyrektor

Uprawnienia
 • W przypadku nieobecności dyrektora:
  • podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
  • podpisuje dokumenty z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki,
  • współdziała z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami,
  • kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługi,
  • składa podpis na czekach bankowych,
  • składa podpis w bankowości elektronicznej.
 • Wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego i nagród nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej.
 • Obserwuje lekcje i inne zajęcia nauczycieli, zgodnie z planem nadzoru, dokonuje analizy i sporządza projekty oceny ich pracy i dorobku zawodowego, sporządza wnioski o nagrody i odznaczenia.
 • Kieruje pracą zespołu wychowawczego klas IV-VIII.
 • Sporządza plan dyżurów nauczycieli, rozlicza systematycznie i na bieżąco z ich pełnienia podczas przerw międzylekcyjnych przed pierwszą lekcją i po ostatniej lekcji.
 • Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia nauczycieli, przydziela opiekunów i rozlicza ich ze sprawowanej opieki.
 • Planuje i koordynuje realizację ZPWSEDiM, składa wnioski i sprawozdania.
 • Pełni funkcję wiceprzewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 • Nadzoruje realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu pracy szkoły, imprez i uroczystości szkolnych oraz pracę samorządu uczniowskiego.
 • Nadzoruje Szkolny Klub Wolontariatu i organizacje działające w szkole.
Obowiązki
 • Realizuje ustalone pensum godzin dydaktycznych.
 • Nadzoruje sporządzanie tygodniowego planu zajęć, dokonuje niezbędnych poprawek, opiniuje go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, czuwa nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli i uczniów.
 • Opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przed lekcjami i po lekcjach oraz czuwa nad jego realizacją.
 • Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia i zapisu w dziennikach lekcyjnych.
 • Sporządza miesięczne zestawienia godzin nadliczbowych nauczycieli.
 • Dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników i arkuszy ocen.
 • Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców I – VIII, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem przez nich dokumentacji.
 • Pełni nadzór nad planowaniem i organizacją imprez i uroczystości szkolnych.
 • Organizuje i nadzoruje przebieg egzaminu zewnętrznego.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z planem nadzoru.
 • Współpracuje z nauczycielami w zakresie organizacji wycieczek szkolnych i wyjść na zawody sportowe.
 • Współdziała w planowaniu, wykonywaniu i dokumentowaniu diagnozowania pracy szkoły.
 • Zna prawo oświatowe, ustawy, rozporządzenia i przepisy wykonawcze dotyczące funkcjonowania szkoły.
 • Informuje dyrektora o problemach kadrowych i organizacyjnych występujących w szkole.
 • Oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku.
 • Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych.
 • Wykonuje inne czynności dotyczące funkcjonowania szkoły zlecone przez dyrektora.
Odpowiedzialność
 • Podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy szkoły.
 • Odpowiada przed dyrektorem szkoły za pełną i terminową realizację powierzonych zadań, a w szczególności za:
  • zapewnienie uczniom, podczas pobytu w szkole i na jej terenie, opieki pedagogicznej w celu zapewnienia ciągłości nauczania i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,
  • zachowanie przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz innych pracowników szkoły ładu i porządku wewnątrz budynku oraz wokół niego,
  • pełną organizację zadań wychowawczo-opiekuńczych szkoły oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
  • prawidłowe organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie właściwej dokumentacji,
  • prawidłowe prowadzenie dokumentacji rozliczeń godzin ponadwymiarowych,
  • właściwy udział uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.

Renata Bednarek - główny księgowy

 • Prowadzi konta syntetyczne i analityczne jednostki, dekretuje dokumenty księgowe, zatwierdza do wypłaty, sprawuje kontrolę formalno-rachunkową zgodnie z instrukcją ewidencji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych.
 • Prowadzi i rozlicza dokumentację płacową.
 • Prowadzi i rozlicza ZUS, podatki.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe i GUS.
 • Sporządza projekty planów finansowych.
 • Sprawuje nadzór nad gospodarką druków ścisłego zarachowania.
 • Prowadzi księgę inwentarza będącego w użytkowaniu szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 15
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Szopa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Szopa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-30 13:52:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Szopa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-30 13:52:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Szopa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-05 15:03:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »